ลงนามถวายพระพร
โรงเรียนบ้านคอนเมือง
Webboard งานบริหารทั่วไป งานบุคคล งานงบประมาณ งานวิชาการ รวมสารสนเทศ
 
 
เมนูหลัก
โรงเรียนบ้านคอนเมือง

   ประวัติโรงเรียน

   คำขวัญ / ปรัชญา

   ข้อมูลบุคลากรครู

   ข้อมูลนักเรียน

   กรรมการสถานศึกษา

   อาคาร-สถานที่

   วิสัยทัศน์/พันธกิจ

   งานวิชาการ

   งานงบประมาณ

   งานบุคคล

   งานบริหารทั่วไป

   โครงสร้างหลักสูตร

   ผลงานของเรา

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานสพป.นม.6
Scout Kortat6
ก้าวทุกวินาที...สหวิชา ดอท คอม
ศูนย์ปฏิบัติการ สพท.นครราชสีมาเขต 6
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์
ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัยเพื่อเยาวชน ศธ.
Data on web

เว็บไซต์แนะนำ
ครุบ้านนอกดอดคอม

ครูไทย

คุณครูดอดคอม

วิชาการดอดคอม

ครูสาคร

EduZones

บ้านไทยกู้ดวิว

สสวท.

เด็กไทยสุขภาพดี

เด็กไทยทำได้

e-book สทร.สพฐ.

ห้องสมุดธรรมะออนไลน์

ราคาทองคำวันนี้

อัตราดอกเบี้ย/แลกเปลี่ยน
advertisements
สถิติผู้ชมเว็บ
สถิติเว็บไซต์

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ของโรงเรียนบ้านคอนเมือง

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนบ้านคอนเมือง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชัจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการ เทคโนโลยี และกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากล โดยชุมชนมีส่วนร่วม


พันธกิจ (MISSION)

1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา เน้นการคิดวิเคราะห์ รักการอ่าน ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและค่านิยมอันพึงประสงค์
3. ให้ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
5. มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและการ
อยู่ร่วมกับคนอื่น
6. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรักหวงแหนและภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
7. ให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
8. จัดให้มีระบบตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
9. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่นและความ
ปลอดภัย
 
เป้าประสงค์ (GOALS)
1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา
ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง
มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข
2. นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยและค่านิยมที่พึงประสงค์
3. นักเรียนวัยเรียนทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนได้รับการศึกษา ชุมชนรู้ เข้าใจ เห็นความ
สำคัญของการจัดการศึกษา มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. ครูมีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
5. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายมาพัฒนาตนเอง ท้องถิ่นและประเทศชาติ
6. นักเรียนทุกคนมีความรักและความหวงแหนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
7. ผู้ปกครองและนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พึงพอใจในการบริการการศึกษาของโรงเรียน
8. จัดให้มีการตรวจสอบและนิเทศพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
9. นักเรียนทุกคนมีความสุข มีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน
 
ข่าวการศึกษา

ข่าวเด่นประจำวัน

เรื่องน่ารู้ประจำวัน
advertisements

อาคารสถานที่หน้าแรกงานวิชาการ

โรงเรียนบ้านคอนเมือง โรงเรียนบ้านคอนเมือง

โรงเรียนบ้านคอนเมือง โรงเรียนบ้านคอนเมือง

โรงเรียนบ้านคอนเมือง โรงเรียนบ้านคอนเมือง

 

จ่าสิบเอกสมนึก กล้าหาญ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 
ฝากข้อความผ่านเว็บ
กรุณาใช้คำสุภาพครับ
บริการ
รวมเว็บทั่วไป
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
advertisements